หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
   
 
 
 
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ปท 0023.3/ว20335 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่สื่อความรู้เรื่องเชื้อดื้อยาฯ เพื่อการส่งเสริมความรู้ด้านเชื้อดื้อยาและความตระหนักรู้ด้านการใช้ยา  [ 9 ธ.ค. 2564 ]   
ปท 0023.5/ 20310 ขอรับเงินบำเหน็จตกทอด และเงินช่วยพิเศษให้แก่ทายาทนางอรปรียา กีสะพงษ์  [ 8 ธ.ค. 2564 ]   
ปท 0023.5/ว20308 แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งคืนเงินอุดหนุนทั่วไปที่ต้องนำส่งเป็นเงินเบิกเกินส่งคืน  [ 8 ธ.ค. 2564 ]   
ปท 0023.1/ว20304 แผนโครงการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างเดือนมกราคม - เมษายน 2565  [ 8 ธ.ค. 2564 ]   
ปท 0023.1/ว1605 ขอแจ้งประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการ ศธ. จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์  [ 8 ธ.ค. 2564 ]   
ปท 0023.3/ว20265 การรับสมัครนักเรียนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาสตร์ และคณิตศาสตร์ฯ  [ 8 ธ.ค. 2564 ]   
ปท 0023.3/ว20259 การขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีบัญชี 2565  [ 8 ธ.ค. 2564 ]   
ปท 0023.5/ 20197 ซักซ้อมแนวทางการจัดส่งรายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 7 ธ.ค. 2564 ]   
ปท 0023.3/ว20161 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินด้วยโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (LTAX GIS) และโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน(LTAX 3000)  [ 7 ธ.ค. 2564 ]   
ปท 0023.3/ว1587 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมโรงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจน  [ 7 ธ.ค. 2564 ]   
ปท 0023.5/ว1576 แจ้งการตรวจคัดกรองการติดเชื้อไวรัโคโรนา 2019 (โควิด - 19 )  [ 7 ธ.ค. 2564 ]   
ปท 0023.3/ว1578 การสำรวจและจำแนกนักเรียนเข้าร่วมโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพ  [ 7 ธ.ค. 2564 ]   
ปท 0023.5/ว20136 แจ้งกำหนดการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวกับการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564  [ 7 ธ.ค. 2564 ]   
ปท 0023.5/ 20034 ขอรับเงินบำเหน็จดำรงชีพกรณีผู้รับบำนาญอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไปแต่ไม่ถึง 70 ปี รายนายสำเนา แสงแก้ว  [ 3 ธ.ค. 2564 ]  
ปท 0023.5/ 10138 ขอรับเงินบำเหน็จดำรงชีพกรณีผู้รับบำนาญอายุตั้งแต่ 70 ปี ขึ้นไป รายสิบเอกผ่องศรี คมสัน  [ 3 ธ.ค. 2564 ]  
ปท 0023.5/ 20142 ขอรับเงินบำนาญปกติ เงินเพิ่มจากเงินบำนาญปกติรอยละ 25 รายนายสมยศ พงศ์ธีรการ  [ 3 ธ.ค. 2564 ]  
ปท 0023.3/ว20139 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  [ 3 ธ.ค. 2564 ]  
ปท 0023.5/ 20090 ขอรับเงินบำนาญปกติ และเงินบำเหน็จดำรงชีพ ราย นส.ชฎารัตน์ กุศล  [ 3 ธ.ค. 2564 ]  
ปท 0023.5/ 20093 ขอรับเงินบำเหน็จปกติพนักงานเทศบาล นาง นส.วัชราภรณ์ ประดับสุข  [ 3 ธ.ค. 2564 ]  
ปท 0023.5/ 20095 ขอรับเงินบำนาญปกติ เงินเพิ่มจากเงินบำนาญปกติร้อยละ 25 น.ส.พึงจิตร์ โกมโลทก  [ 3 ธ.ค. 2564 ]  
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 225
   

 
 
 
 
 
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10