หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ปท 0023.3/ว13188 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเพื่อตีพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565  [ 4 ส.ค. 2564 ]   
ปท 0023.3/ว13189 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาส4 (กรกฎาคม - กันยายน 2564)  [ 4 ส.ค. 2564 ]   
ปท 0023.3/ว13187 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2564)  [ 4 ส.ค. 2564 ]   
ปท 0023.3/ว13184 ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อรองรับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปด้านบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ สถานศึกษา (โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)  [ 4 ส.ค. 2564 ]   
ปท 0023.5/ 13174 รายงานผลการตรวจสอบด้านการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุ ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม  [ 4 ส.ค. 2564 ]   
ปท 0023.3/ว13184 ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อรองรับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปด้านบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ สถานศึกษา (โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)  [ 4 ส.ค. 2564 ]   
ปท 0023.3/ว13168 โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้การบริหารจัดการน้ำระบบธนาคารน้ำใต้ดินสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Web Conference)  [ 4 ส.ค. 2564 ]   
ปท 0023.3/ว13165 มอบหมายภารกิจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เตรียมความพร้อมและดำเนินการให้บริการผู้ป่วยโควิด-19แบบ Community Isolation และ Home Isolation  [ 4 ส.ค. 2564 ]   
ปท 0023.5/ว13097 การประกาศรายชื่อกรรมการผู้แทนในคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดในคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิืน (ก.บ.ท.))  [ 3 ส.ค. 2564 ]   
ปท 0023.2/ว13105 การแก้ไขมาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น - สูง  [ 3 ส.ค. 2564 ]   
ปท 0023.5/ว597 รายงานนำส่งเงินให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดปทุมธานี  [ 3 ส.ค. 2564 ]   
ปท 0023.3/ว13099 แนวทางการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบเงื่อนไข ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ฯ  [ 3 ส.ค. 2564 ]   
ปท 0023.3/ว13096 มาตรการจัดการมูลฝอยติดเชื้อชุมชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพิ่มเติม  [ 3 ส.ค. 2564 ]   
ปท 0023.3/ 13095 มอบหมายภารกิจการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เตรียมความพร้อมและดำเนินการให้บริการผู้ป่วยโควิด-19 แบบ Community ldsolation และ Home lsolation  [ 3 ส.ค. 2564 ]   
ปท 0023/ว13070 แจ้งกำหนดการส่งผลงานทางวิชาการ กรณีปรับปรุงรอบเดือนเมษายน 2562  [ 3 ส.ค. 2564 ]   
ปท 0023.1/ว596 รายงานข้อมูลการติดตั้งอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ (Log File)  [ 2 ส.ค. 2564 ]   
ปท 0023.4/ว12986 การเตรียมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  [ 2 ส.ค. 2564 ]   
ปท 0023.3/ 12993 การแต่งตั้งคณะทำงานสนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจการส่งเสริมการจัดการศึกษาท้องถิ่น (Local Teacher Ad Hoc Team)  [ 2 ส.ค. 2564 ]   
ปท 0023.3/ว12994 ซักซ้อมแนวทางการจัดสรรงบประมาณ รายงานเงินอุดหนุน สำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน กรณีการเลื่อนเวลาการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564  [ 2 ส.ค. 2564 ]   
ปท 0023.3/ว12996 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ฯ  [ 2 ส.ค. 2564 ]   
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 197
   

 
 
 
 
 
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10