หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
   
 
 
 
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ปท 0023.5/ 616 รายงานผลการตรวจสอบด้านการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุ ของ อบต.บึงบา  [ 13 ม.ค. 2565 ]  
ปท 0023.3/ว125 หนังสือ แนวทางการจัดทำแผนความต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การณีศึกษา COVID-19  [ 13 ม.ค. 2565 ]  
ปท 0023.3/ว125 หนังสือ แนวทางการจัดทำแผนความต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตขอ  [ 13 ม.ค. 2565 ]  
ปท 0023.3/ว621 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมเพิ่มขีดความสามารถด้านการจัดอนามัยสิ่งแวดล้อมและกฏหมายสำหรับเจ้าพนักงานตามกฏหมายว่าด้วยการสาธารณสุข  [ 13 ม.ค. 2565 ]  
ปท 0023.3/ว105 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการระดับสนามสอบ และระดับศูนย์สอบเพื่อดำเนินการจัดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2564  [ 12 ม.ค. 2565 ]  
ปท 0023.1/ว104 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร ผู้ตรวจสอบอาคาร รุ่นที่ 14  [ 12 ม.ค. 2565 ]  
ปท 0023.3/ว567 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ปี 2565 และโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ปี 2565  [ 12 ม.ค. 2565 ]  
ปท 0023.3/ว552 ขอความร่วมมือประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและแบบการเก็บสถิติและข้อมูล การจัดทำบันทึกข้อมูลรายละเอียด และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2555  [ 11 ม.ค. 2565 ]  
ปท 0023.3/ว80 ขอความร่วมมือขับเคลื่อนกิจกรรมก้าวท้าใจ Season 4  [ 11 ม.ค. 2565 ]  
ปท 0023.3/ว395 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบติการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และรายจ่าย  [ 11 ม.ค. 2565 ]  
ปท 0023.1/ว486 การปรับแผนดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ภายหลังเทศกาลปีใหม่  [ 11 ม.ค. 2565 ]  
ปท 0023.3/ว539 ขอความร่วมมือเข้มงวดมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคระบาดสัตว์ปีก  [ 11 ม.ค. 2565 ]  
ปท 0023.5/ 377 สั่งจ่ายเงินบำเหน็จตกทอดให้แก่ทายาท น.ส. ภลินี ปองเสงี่ยม  [ 11 ม.ค. 2565 ]  
ปท 0023.3/ว497 ผลการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค)ฯ  [ 11 ม.ค. 2565 ]  
ปท 0023.5/ 394 ขอรับเงินบำเหน็จดำรงชีพกรณีผู้รับบำนาญอายุ 65 ปี รายนายยุทธนา มิ่งเมือง  [ 11 ม.ค. 2565 ]  
ปท 0023.3/ว499 สำรวจข้อมูลความประสงค์ในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  [ 11 ม.ค. 2565 ]  
ปท 0023.5/ 398 ขอรับเงินบำเหน็จดำรงชีพกรณีผู้รับบำนาญอายุตั้งแต่ 70 ปีขึ้นไป รายนางราตรี ทองเทศ  [ 11 ม.ค. 2565 ]  
ปท 0023.5/ 496 แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี  [ 11 ม.ค. 2565 ]  
ปท 0023.5/ว81 ตอบข้อหารือการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนเสี่ยงภัยของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขของหน่วยงานอื่นนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  [ 11 ม.ค. 2565 ]  
ปท 0023.3/ว495 แนวทางปฏิบัติรองรับการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ. 2562 (ฉบับปรับปรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)  [ 11 ม.ค. 2565 ]  
 
   1      2     (3)     4      5      6     ....หน้าสุดท้าย >> 234
   

 
 
 
 
 
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10